×

Váš Košík


Celkem: 0,00 

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád


obchodní společnosti
Rawbark s.r.o. se sídlem Slaměníkova 316/27, 614 00 Brno, Maloměřice
identifikační číslo: 09415629
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118939
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rawbark.cz
telefonní kontakt: +420 773 726 516
e-mail: info@rawbark.cz
Tento reklamační řád obchodní společnosti Rawbark s.r.o. se sídlem Slaměníkova 316/27, 614 00 Brno, Maloměřice, identifikační číslo: 09415629, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118939 (dále jen „prodávající“) upravuje proces
reklamačního řízení při uplatnění nároku z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného
kupujícím – spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový
obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové
adrese www.rawbark.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Samotná odpovědnost prodávajícího za vady
zboží, tj. zejména obsah práv z vadného plnění, je uvedena v Obchodních podmínkách
prodávajícího uveřejněných na webovém rozhraní obchodu. Reklamační řád byl zpracován
dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
I. Všeobecná ustanovení:

 1. Kupujícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí spotřebitel ve smyslu § 419
  Občanského zákoníku, tj. “Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své
  podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá
  smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.”, jakož i ve smyslu § 1 písm. a) zákona o
  ochraně spotřebitele, tj.: „fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti
  nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.“
 2. Reklamací se rozumí uplatnění nároku kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vadu
  zboží (případně ze záruky za jakost), která se u zboží dodaného prodávajícím vyskytne a
  jíž kupující oznámí, specifikuje a odpovídajícím způsobem prodávajícímu doloží ve
  lhůtě, za podmínek a způsobem stanoveným tímto reklamačním řádem. Okamžikem
  uplatnění reklamace je okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno
  právo z vadného plnění koupeného zboží.
 3. Uplatňovat lze reklamaci pouze na zboží prokazatelně zakoupené a zaplacené u
  prodávajícího. Tuto skutečnost lze prokázat zejména stvrzenkou, účtenkou, paragonem,
  dodacím listem, fakturou anebo jiným platným dokladem anebo obdobným způsobem,
  dosvědčujícím, že zboží bylo zakoupeno a zaplaceno u společnosti Rawbark s.r.o.
 4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po
  jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění (dále jen
  „Potvrzení“). Prodávající v Potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj.
  Nebrání-li tomu povaha věci, lze Potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci
  obsahujícím shora uvedené údaje.
 5. Požádá-li o to kupující, vydá mu prodávající doklad o zakoupení výrobku nebo o
  poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký
  výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba
  poskytnuta. prodávající na dokladu uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj.
 6. Reklamačním řízením se rozumí postup prodávajícího po uplatnění reklamace
  kupujícím, jehož výsledkem je rozhodnutí prodávajícího o oprávněnosti reklamace a
  následné uspokojení nároků kupujícího postupem dle bodu III reklamačního řádu
  „Nároky z odpovědnosti za vady“, či rozhodnutí o zamítnutí reklamace jako
  neoprávněné.
  II. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění
 7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
  dvaceti čtyř měsíců. V případě koupě již použitého spotřebního zboží, je kupující
  oprávněn právo z vady, která se u zboží vyskytne, uplatnit ve lhůtě dvanácti měsíců. Je-li
  na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v
  souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se
  ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Lhůta k uplatnění práv z vadného
  plnění začíná běžet dnem převzetí zboží.
 8. Do délky lhůty k uplatnění práv z vadného plnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné
  reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít, tj.
  doba trvání reklamace končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí zboží
  kupujícím.
 9. V případě neoprávněné reklamace se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění
  neprodlužuje.
  III. Nároky z odpovědnosti za vady
 10. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen
  „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez
  zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle
  požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup
  možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
  odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou
  věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
  IV. Reklamace a reklamační řízení
 11. Reklamace zboží může být učiněna u prodávajícího prostřednictvím kontaktní e-mailové
  adresy uvedené na www.rawbark.cz.
 12. Kupující je povinen bezodkladně po uplatnění reklamace předložit prodávajícímu zboží v
  jeho kompletní podobě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím nebo, po konzultaci s
  prodávajícím, jeho reklamovanou část, je-li tato část oddělitelná od celku a nemá-li její
  oddělení vliv na fungování zboží, nebo zpřístupnit místo, kde je věc umístěna (u
  objemných artiklů) servisnímu pracovníkovi reklamací. V opačném případě bude
  reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno. Prodávající není povinen přijmout k
  reklamaci zboží, které není kupujícím předáno s požadovanými součástmi a
  příslušenstvím.
 13. Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v
  závislosti na druhu zboží a charakteru a rozsahu vady o nejvhodnější formě a
  podrobnostech reklamačního řízení, o předpokládaném výsledku reklamačního řízení a o
  přibližném datu ukončení reklamačního řízení. Při reklamaci zboží učiněné
  prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou nebo telefonicky, informuje
  prodávající kupujícího rovněž o adrese, na níž má být reklamované zboží zasláno.
 14. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům
  přepravy. V případě, kdy zboží bude prodávajícímu zasláno ve zjevně nedostatečném
  obalu, nemusí být reklamace uznána za oprávněnou. Náklady na přepravu, jakož i jiné s
  uplatněním reklamace související náklady, hradí kupující sám. V případě potvrzení
  oprávněnosti reklamace, má kupující právo požadovat náhradu nákladů účelně
  vynaložených při uplatnění reklamace (např. poštovné, náklady na přepravu).
 15. Při uplatnění reklamace kupující uvede, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřídit
  (nároky kupujícího z odpovědnosti za vady jsou uvedeny v bodě V. reklamačního řádu
  „Nároky z odpovědnosti za vady“). Přesnou specifikaci vad zboží, jakož i specifikaci
  práv, která kupující vůči prodávajícímu uplatňuje, je kupující povinen prodávajícímu
  oznámit současně s učiněním reklamace, nejpozději však při předání reklamovaného
  zboží prodávajícímu.
 16. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je
  obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje („Potvrzení o
  uplatnění reklamace“).
 17. Prodávající poté, co obdrží reklamované zboží v jeho kompletní podobě, tj. včetně jeho
  součástí, příslušenství a související dokumentace, případně servisní technik reklamací
  sám na místě u objemných artiklů, provede předběžnou prohlídku zboží, zhodnotí nároky
  uplatněné kupujícím, a je-li to z učiněných zjištění možné, vyřídí reklamaci tak, že ji uzná
  jako oprávněnou a uspokojí kupujícího v souladu s bodem III reklamačního řádu „Nároky
  z odpovědnosti za vady, nebo reklamaci na místě zamítne jako neoprávněnou a
  reklamované zboží kupujícímu vrátí.
 18. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých
  případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle
  druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně
  odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
  uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné
  uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího.
 19. O výsledku uplatněné reklamace vystaví prodávající písemný doklad, v němž uvede
  datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího
  trvání, případně odůvodní zamítnutí reklamace („Protokol“). Protokol bude přiložen ke
  zboží. Kopii Protokolu si prodávající ponechá pro účely evidence. Výsledek
  reklamačního řízení prodávající sdělí kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na
  adresu sdělenou kupujícím při předání reklamovaného zboží (e-mailová adresa) a
  zaznamenanou v Potvrzení o uplatnění reklamace, telefonicky na telefonní číslo uvedené
  kupujícím při předání reklamovaného zboží a zaznamenané v Potvrzení o uplatnění
  reklamace, či na žádost kupujícího jiným dohodnutým způsobem zaznamenaným v
  Potvrzení o uplatnění reklamace.
 20. Potvrzení o uplatnění reklamace a Protokol mohou být obsaženy v jediné listině –
  reklamačním protokolu.
 21. Kupující je oprávněn a rovněž povinen se o průběhu reklamace informovat, a to
  prostřednictvím kontaktů uvedených na webové stránce www.rawbark.cz . V případě, že
  tak kupující neučiní, pak v souladu s nálezem Ústavního soudu České republiky, sp. zn.
  III. ÚS 2983/08 musí snášet důsledky, které z jeho nečinnosti v tomto směru plynnou.
 22. Nevyzvedne-li si kupující vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být
  reklamace vyřízena, je prodávající po předchozí písemné výzvě zaslané doporučeně
  kupujícímu na adresu uvedenou při uplatnění reklamace a zaznamenanou na potvrzení o
  uplatnění reklamace, oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 10,-Kč za každý
  započatý den prodlení po uplynutí výše uvedené lhůty. Přesáhne-li výše skladného cenu
  reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného. Kupující je
  srozuměn s tím, že prodávající je ve smyslu § 2126 a násl. Občanského zákoníku
  oprávněn postupovat cestou svépomocného prodeje.
  V. Závěrečná ustanovení
 23. Kupující je v případě uplatnění reklamace povinen sdělit prodávajícímu kontaktní údaje
  za účelem vzájemné komunikace v rámci reklamačního řízení, a to zejména adresu
  trvalého bydliště, resp. adresu, na níž přebírá poštu, telefonní číslo, adresu elektronické
  pošty. Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány i prostřednictvím elektronické
  pošty na elektronickou adresu kupujícího. Takto doručované písemnosti se mají za
  doručené nejpozději třetí kalendářní den po jejich odeslání.
 24. Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem již před uskutečněním koupě
  zboží. Převzetím zboží od prodávajícího či přepravce kupující akceptuje tento reklamační
  řád.
 25. Reklamační řád je k dispozici jako dokument na www.rawbark.cz
 26. Prodávající si vyhrazuje právo na změny řádu. Informaci o změně či doplnění obchodních
  podmínek prodávající zveřejní na své webové stránce bez zbytečného odkladu po přijetí
  příslušné změny či doplnění.
  Reklamační řád je platný a účinný od 3.12.2020.