×

Váš Košík


Celkem: 0,00 

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání,
používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní
www.rawbark.cz a jinak v souvislosti s jeho provozem (dále jen „webové rozhraní“)
Správce osobních údajů:
Rawbark s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
identifikační číslo: 09415629
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118939
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.rawbark.cz
telefonní kontakt: +420 776 214 254
e-mail: info@rawbark.cz
Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s
těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi
osobními údaji a souvisejících práv a povinností.
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?
  Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky
  a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského
  parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
  směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých
  službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
  předpisů.
 2. Co jsou osobní údaje?
  Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat
  konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně) :
  identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví,
  přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
  kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo,
  emailová adresa;
  další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový
  identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu
  přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.
  II. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 3. Jak získáváme vaše osobní údaje?
  Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky případně při zřízení
  uživatelského účtu. Pokud se přihlásíte prostřednictvím Facebooku nebo Google Plus,
  předají nám tyto služby potřebné osobní údaje. Osobní údaje obchodních partnerů, s
  kterými navážeme kontakt díky našemu webového rozhraní, získáváme v rámci následné
  komunikace. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o
  tom prosím.
  Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání
  některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se
  dočtete v článku 5 těchto Zásad.
 4. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
  ● Osobní údaje zadané při poptávání, objednávání zboží či služeb či při navazování a
  udržování obchodních styků můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na
  základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo
  poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění
  našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace
  daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany
  našich právních nároků.
  ● Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného
  souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění
  přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.
  ● Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na
  základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se
  našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání
  obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.
  ● Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní
  údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení
  uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého
  marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste
  mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností
  si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.
  ● Vaši e-mailovou adresu a informaci o Vámi zakoupeném zboží můžeme využít na základě
  našeho oprávněného zájmu za účelem kontroly a zlepšování našich služeb a našeho
  zboží.
  ● Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě
  vašeho souhlasu (který můžete udělit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči).
  Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme také na základě
  našeho oprávněného zájmu také pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování
  našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.
  Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na
  základě vašeho souhlasu.
 5. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?
  Osobní údaje zadané v rámci poptávání, objednávání zboží či služeb nebo v rámci
  navazování a udržování obchodních styků nebo v rámci registrace využíváme pouze po
  dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu
  našich právních nároků.
  Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud
  užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení a/nebo kontrolu a
  zlepšování našich služeb a našeho zboží v souladu s předchozím článkem, budou údaje
  využity do odvolání souhlasu, jinak nanejvýš po dobu fungování webového rozhraní, na
  kterém budeme nabízet služby nebo zboží obdobné těm, které vám byly poskytnuty.
  III. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI
 6. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného
  zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
  Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:
  ● prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
  ● telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;
  ● písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
  ● v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu
  obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným
  způsobem).
  Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby
  odvolání souhlasu se zpracováním.
 7. Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů.
  Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a
  zejména k následujícím informacím:
  ● účel zpracování;
  ● kategorie zpracovávaných osobních údajů;
  ● příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
  ● doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
  Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám
  můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a
  předáním těchto dalších kopií.
 8. Právo na opravu
  Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat
  bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.
 9. Právo vznést námitku proti zpracování
  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je
  zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného
  zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto
  účely dále zpracovávat.
  V případě objednávky zboží „Granule na míru“ vyplní kupující formulář obsahující upřesňující
  údaje, které budou prodávajícím použity pro přípravu zboží „Granule na míru“ podle osobních
  požadavků kupujícího. Jestliže kupující poskytl prodávajícímu fotografii svého psa, souhlasí
  kupující s použitím této fotografie na obalu jím objednaného zboží „Granule na míru“.
 10. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:
  ● osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
  zpracovávány;
  ● jste odvolali souhlas se zpracováním;
  ● jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
  ● osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
  Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti
  vyhovět.
 11. Právo na omezení zpracování
  Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:
  ● popíráte přesnost svých osobních údajů;
  ● je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních
  údajů;
  ● již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro
  určení, výkon či obhajobu právních nároků;
  ● vznesete námitku proti zpracování.
  Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování
  je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
  Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá
  omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.
  Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá
  omezení po dobu ověření přesnosti údajů.
 12. Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném,
  běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních
  údajů.
 13. Jak můžete svá práva uplatnit?
  Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich
  kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného
  odkladu.
  Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem
  s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na
  Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad
  ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se
  svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení
  ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě
  Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.
  IV. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 14. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?
  Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.
  V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni
  vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo dalším osobám
  podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné
  zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává,
  vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje nebudou předávány do
  států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného
  důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.
 15. Jak osobní údaje zpracováváme?
  Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou
  zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
  neautomatizovaným způsobem.
  V. SOUBORY COOKIES
 16. Co jsou to cookies?
  Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení
  každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.
  Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné
  fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v
  příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
  Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že
  nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
 17. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?
  Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po
  ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve
  vašem zařízení, dokud je nesmažete.
  Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:
  ● cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o
  nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;
  ● nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních
  funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
  ● výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní
  (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito
  cookies jsou anonymní;
  ● cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména
  našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují
  analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies
  a cílené a reklamní cookies;
  ● funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování
  přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k
  získávání a zpracování osobních údajů;
  ● cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém
  rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování
  osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi
  partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.
 18. Další informace
  Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže
  uvedené odkazy:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (CZ)
  https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
  (EN) https://www.aboutcookies.org/ (EN)
  Tyto Zásady jsou platné a účinné od 19. 1. 2020