×

Váš Košík


Celkem: 0,00 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Rawbark s.r.o. se sídlem Slaměníkova 27, 614 00 Brno

identifikační číslo: 09415629

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118939 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.rawbark.cz

telefonní kontakt: +420 776 214 254

e-mail: info@rawbark.cz  

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Rawbark  s.r.o. se sídlem Slaměníkova 27, 614 00 Brno, identifikační číslo: 09415629,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka  118939 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) vzájemná práva a  povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen  „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“)  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je  prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.rawbark.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové  stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,  v platném znění a nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží  od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v  rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.  Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel ve smyslu ust. §  419 občanského zákoníku (tj. „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své  podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá  smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“)

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení  odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž taková  odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních  podmínek. Vztahy neupravené kupní smlouvou a obchodními podmínkami se řídí  právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, v platném znění, a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,  v platném znění.

4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění  obchodních podmínek. Informaci o změně či doplnění obchodních podmínek prodávající  zveřejní na své webové stránce bez zbytečného odkladu po přijetí příslušné změny či  doplnění.

5. Učiněním nákupu prostřednictvím e-shopu, kupující vyjadřuje svůj souhlas s použitím  komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, když jinak by nebylo  možné vzájemný smluvní vztah založit.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat  do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující  provádět objednávání zboží bez nutnosti opakovaného vyplňování údajů ke své osobě  (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může  kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní  obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět  správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při  jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském  účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající  nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku nesprávně či  nepravdivě uvedených údajů.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je  povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho  uživatelského účtu, jakož ani není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím  osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v  důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti či v důsledku zpřístupnění uživatelského účtu  třetí osobě.

4. V případě objednávky zboží „Granule na míru“ vyplní kupující formulář obsahující upřesňující údaje, které budou prodávajícím použity pro přípravu zboží „Granule na míru“ podle osobních požadavků kupujícího. Jestliže kupující poskytl prodávajícímu fotografii svého psa, souhlasí kupující s použitím této fotografie na obalu jím objednaného zboží „Granule na míru“.

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to  zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení  prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,  a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou  uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje  zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve  webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího  uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje  zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen  uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením  a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené  ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci  území České republiky.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní  obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží  (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového  rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu  doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále  společně jen jako „objednávka“).

4. V případě objednávky zboží „Granule na míru“ vyplní kupující formulář obsahující  upřesňující údaje, které budou prodávajícím použity pro přípravu zboží „Granule na  míru“ podle osobních požadavků kupujícího.

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit  údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího  zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle  kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce  jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení  objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou  v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,  výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné  potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena  momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem  (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi  kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

8. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními  podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní  podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním  uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

9. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před  její expedicí. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení  objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky. O přijetí objednávky je  kupující automaticky informován e-mailem.  

10. Pokud je položka zboží ve více variantách (barevných, vzorových,…) a není možné si  žádanou variantu vybrat přímo v nabídce e-shopu, je takto možné pouze individuálně po  telefonické nebo e-mailové domluvě, ale vždy před uzavřením samotné objednávky.  Jelikož veškeré objednávky jsou automaticky postupovány ihned do skladu a poté  expedovány, nelze garantovat a vyhovět speciálním požadavkům na barvu a vzor, pokud  je tento požadavek uveden pouze v komentáři v objednávce. Toto je možné pouze před

uzavřením objednávky a po odsouhlasení předem na naší zákaznické lince nebo e mailem.

11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to  zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně  obchodních podmínek).

12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní  smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku  v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady  na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží dle kupní smlouvy a případné náklady spojené s dodáním zboží kupující  uhradí prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay, nebo prostřednictvím platného voucheru specifikovaného v čl. VIII těchto obchodních  podmínek. Uvedené způsoby úhrady lze kombinovat.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady  spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, jejichž přesná výše se odvíjí od  způsobu dodání (doručení) zboží zvoleného kupujícím a od způsobu úhrady kupní ceny  zboží zvolené kupujícím a je kupujícímu sdělena nejpozději před odesláním objednávky.  

3. Vyjma ustanovení odst. 6 tohoto článku obchodních podmínek ohledně povinnosti  uhradit zálohu na zboží až do výše kupní ceny zboží předem, nepožaduje prodávající od  kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4. Kupní cena je splatná při dokončení objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího pod správným  variabilním symbolem.

5. V případě, kdy je zvolena bezhotovostní platba kupní ceny, není prodávající povinen  dodat zboží před úhradou celé kupní ceny. V případech, kdy je prodávající oprávněn  požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky, je prodávající oprávněn  požadovat uhrazení zálohy na zboží až do výše celé kupní ceny ještě před odesláním  zboží kupujícímu, bez ohledu na to, jaký způsob dodání zboží kupující zvolil. V takovém  případě tedy prodávající není povinen dodat zboží před úhradou zálohy.

6. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou umístěny na webovém rozhraní  obchodu. Tímto není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za  individuálně sjednaných podmínek. Prodávající může nabídnout slevu z kupní ceny,  mimo jiné, prostřednictvím slevového kódu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté  prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními  předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy  kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.  Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a doručí  ji kupujícímu fyzicky společně s objednaným zbožím.

8. INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ K EET: podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je  prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou  tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Prodávající splní povinnost předat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v  místě plnění a v dodací lhůtě mu to oznámí prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu  kupujícího uvedenou v procesu objednání zboží, registrace uživatelského účtu či jinak  kupujícím sdělenou. Dodací lhůta činí 14 pracovních dní od přijetí objednávky  prodávajícím, resp. 14 pracovních dní od úhrady kupní ceny, má-li k její úhradě dojít  před předáním věci.

2. Místem plnění je místo uvedené kupujícím v objednávce jako místo, kam má být zboží  zasláno (místo určení). Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá prodávající zboží  kupujícímu předáním zboží dopravci provádějícímu dopravu, to neplatí, pokud dopravce  určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut – v takovém případě je zboží  prodávajícím kupujícímu odevzdáno (předáno) předáním zboží prvnímu dopravci k  přepravě pro kupujícího, kdy zároveň je kupujícímu umožněno uplatnění práv proti  přepravci.

3. Náklady na dodání, stejně jako případné náklady spojené s balením zboží, jsou smluveny  v době objednání zboží, ceny jsou uvedeny v objednávce a v potvrzení obdržení  objednávky zaslané kupujícímu a jsou splatné společně s kupní cenou.

4. V případě, že je způsob dopravy nebo dopravce provádějící přepravu smluven na základě  zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko poškození zboží při dopravě zboží  a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí;  nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným  způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů  zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě  shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující  zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující poškozenou zásilku přesto převezme, je  povinen popsat nedostatek/tky popsat v protokolu o převzetí zásilky, jinak se nemůže  dovolávat nároků z poškození zásilky v průběhu přepravy.

7. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v  objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo  jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady  spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem  doručení.

9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací  podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány a reklamační řád.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.  Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných  pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dodá-li prodávající větší množství  zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečně množství, ledaže je  kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně záruky za  jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §  1914 až 1925, § 2095 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

3. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po  jakou dobu trvají povinnosti Prodávajícího v případě vadného plnění (dále jen  „potvrzení“). Prodávající v potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj.  Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci  obsahujícím shora uvedené údaje.

4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době  dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě koupě již použitého spotřebního zboží, je  kupující oprávněn právo z vady, která se u zboží vyskytne, uplatnit ve lhůtě dvanáct  měsíců. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v  reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít,  použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost. Lhůta k uplatnění práv z  vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží.

5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající  odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,  které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na  povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se  zboží tohoto druhu obvykle používá,

• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li  jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy, • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6. Vadou zboží není:

• poškození zboží v důsledku neodborné instalace, obsluhy, úprav či oprav, v důsledku  nepřiměřeného zacházení se zbožím, hrubého zanedbání péče o zboží, užívání v  rozporu s doporučením výrobce, návodem či uživatelskou příručkou, nebo v důsledku  jiných neodborných zásahů, vyjma situací, kdy takové poškození způsobil sám  prodávající;

• poškození zboží v důsledku použití nesprávného spotřebního materiálu; • poškození zboží, jež vzniklo v důsledku překročení míry životnosti zboží; • mechanické poškození zboží;

• poškození zboží, jež vzniklo užíváním či skladováním zboží v nevhodném prostředí, v  podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, či chemickými a  mechanickými vlivy vlastnostem zboží;

• poškození zboží v důsledku živelní události či vyšší moci.

7. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena u zboží prodávaného za nižší  cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho  obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo  opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí  škody na kupujícího, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců  od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Právo kupujícího založí i  později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen  výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění koupeného zboží.

10. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na  zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může  kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Pokud po  rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl v průběhu přepravy poškozen, nejpozději  do tří pracovních dnů od převzetí zboží vyrozumí prodávajícího o této skutečnosti  prostřednictvím kontaktů uvedených na internetové adrese www.rawbark.cz.

11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím kontaktů  uvedených na internetové adrese www.rawbark.cz.

12. Práva z odpovědnosti za vady: Nemá-li věc vlastnosti stanovené v odst. 5 tohoto článku obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to  není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží,  může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od  smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit

bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na  dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady,  pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší  počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li  kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu  jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má  právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez  vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná  nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné  obtíže. Kupující má rovněž nárok na dodání chybějícího zboží, či jeho části.

13. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl,  že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo jedná-li se o vadu,  kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní  smlouvy a tuto vadu neoznámil prodávajícímu způsobem uvedeným v Reklamačním řádu  bezodkladně po uzavření smlouvy, nejpozději do tří pracovních dnů po dopravení věci do  místa určení, je-li zboží kupujícímu přepravováno prostřednictvím dopravce.

14. Právo na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká:

• pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění; • při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím; • při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil.

15. Záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případech, kdy je na prodávaném zboží,  na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými  právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít. V takovém případě začíná  záruční doba plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu,  po kterou Kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.

16. Pravidla reklamačního řízení upravuje podrobně Reklamační řád prodávajícího, a to jak  v případě uplatnění práv z vadného plnění, tak v případě uplatnění práv ze záruky za  jakost.

VII. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1. Prodávající pro vyloučení veškerých pochybností prohlašuje, že v rámci on-line prodeje  zajišťovaného na webových stránkách neposkytuje žádné služby, a to ani služby  spočívající v opravě či údržbě, či služby ubytovací, dopravy či stravování, nedodává  alkoholické nápoje, zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy, noviny,  periodika nebo časopisy, ani digitální obsah.

2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo  jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání  kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé  zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní  smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z  hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo  obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

3. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek, má  kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní  smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že  předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato  lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být  prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 3 tohoto článku obchodních podmínek  se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného  odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, prodávajícímu.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením  zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou  povahu obvyklou poštovní cestou.

5. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 3 tohoto článku obchodních podmínek vrátí  prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání zboží, do  čtrnácti (14) dnů od ode dne navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, a to  stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný,

než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající  kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému  způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím  již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, a to i prostřednictvím zápočtu oproti  nové faktuře (kupní ceně) v případě dalšího nákupu u prodávajícího, pokud s tím kupující  bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní  smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než  mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku  nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a  vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně  započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi  prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení  od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku  účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VIII. VOUCHERY

1. Voucher je listinou vystavenou prodávajícím v listinné nebo elektronické podobě, která  držiteli voucheru slouží k plné anebo částečné úhradě kupní ceny za zboží prodávajícího  ve výši nominální hodnoty voucheru. Voucher obsahuje zejm. údaje o prodávajícím, nominální hodnotu voucheru, den skončení platnosti voucheru a unikátní číselný kód  voucheru pro jeho uplatnění na webové stránce prodejce. Voucher lze uplatnit pouze  jednorázově, jeho uplatněním voucher zaniká.

2. Držitel voucheru je povinen hodnotu voucheru vyčerpat nákupem zboží u prodejce.  Držitel voucheru nemá nárok na výměnu voucheru za peníze. Ceny zboží se v době  platnosti voucheru mohou měnit. Jestliže nominální hodnota voucheru převyšuje hodnotu  zakoupeného zboží, zákazník nemá nárok na vrácení částky představující rozdíl mezi  nominální hodnotou voucheru a hodnotou zakoupeného zboží.

3. Držitel voucheru je povinen uplatnit voucher v době jeho platnosti. Po skončení platnosti  voucheru již držitel nemůže tento voucher uplatnit. Platnost voucheru může být  prodávajícím prodloužena.  

4. V případě, že dojde ke zrušení kupní smlouvy, na základě které došlo k úhradě kupní  ceny prostřednictvím voucheru ve smyslu čl. VII. obchodních podmínek, bude držiteli – zákazníkovi voucher vrácen v hodnotě tohoto voucheru. Vrácený voucher v aktuální  hodnotě je možné opětovně použít ode dne zrušení smlouvy, o čemž bude zákazník ze  strany prodávajícího informován. Doba platnosti poukazu není v důsledku jeho vrácení  dotčena, tj. poukaz je možné použít nejpozději do uplynutí termínu v poukazu původně  uvedeném. 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ochraně osobních údajů, včetně problematiky zpracování osobních údajů pro  marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení a problematiky cookies, je

pojednáno v samostatné sekci označené jako „Ochrana osobních údajů“. Dozor nad  oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem  Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice., web: www.uoou.cz .

X. DORUČOVÁNÍ

1. Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány i prostřednictvím e-mailu na  elektronickou adresu kupujícího uvedenou v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy,  procesu zakládání uživatelského účtu, případně při jiné vzájemné komunikaci. Takto  doručované písemnosti se mají za doručené nejpozději třetí kalendářní den po jejich  odeslání.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  1. Webové rozhraní provozované prodávajícím obsahuje sekci „Poradna“. Odesláním dotazu do této sekce souhlasí návštěvník webového rozhraní s jeho uveřejněním v příslušné sekci. Odesláním dotazu zároveň návštěvník bere na vědomí, že případné vyjádření na jeho dotaz ze strany prodávajícího je vyjádřením pouze na základě zkušeností prodávajícího, není vyjádřením odborníka či veterináře, a prodávající není odpovědný za případnou újmu vzniklou návštěvníkovi.
  2. Kupující souhlasí, že veškeré fotografie, které prodávajícímu poskytl prostřednictvím webového rozhraní, e-mailu či jiným způsobem, mohou být prodávajícím použity pro marketingové účely.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím  elektronické adresy info@rawbark.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle  prodávající na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím při procesu uzavírání  kupní smlouvy, zakládání uživatelského účtu, resp. na e-mailovou adresu uvedenou ve  stížnosti, liší-li se od adresy sdělené kupujícím při uzavírání kupní smlouvy.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.  Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad  dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších  předpisů.

3. INFORMACE O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO  SPORU: V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku  spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou,  má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v  platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh  na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení  spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.  Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní  inspekce www.coi.cz  

4. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena  Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak  strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva  spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým  stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému  ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není  dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7. Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami již před uskutečněním  koupě zboží. Zasláním objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje, že se seznámil s  těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, jejich obsah je mu znám a že s  jejich zněním výslovně souhlasí. Obchodní podmínky jsou k dispozici jako dokument na  www.rawbark.cz

Tato verze obchodních podmínek je platná a účinná od 3.12.2020.